ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ PORIADOK AKTUÁLNE PROJEKTY UKONČENÉ PROJEKTY SERVIS PRE RODIČOV KALENDÁR 2016 Fotoalbum Prihlásenie
Profil školy Informácie o škole Organizačná štruktúra Zamestnanci školy Prehľad dejín školstva v Spišskej Belej do r. 1960 Vývoj názvov základného školstva v Spišskej Belej Zo života školy Školská a mimoškolská činnosť v rokoch 1960 - 2010 Prehľad zamestnancov, pôsobiacich na škole Jozef Maximilián Petzval Premenovanie školy

 

Školská a mimoškolská činnosť v rokoch 1960 - 2010

V čase založenia školy aktívne pracoval dramatický krúžok pri Pionierskej organizácii Socialistického zväzu mládeže, ktorý v máji 1960 s veľkým úspechom zahral rozprávkovú divadelnú hru Šípková Ruženka. V apríli 1964 bola verejnosti v meste predstavená   divadelná hra Popoluška a v decembri 1965 zožala aplauz divadelná hra Ľubka. Garantom nácviku týchto  rozprávkových divadelných hier bola učiteľka Anna Zoričáková. V 60. rokoch už väčšina učiteľov tejto školy bola v radoch členov Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, ROH, niektorí boli členmi miestnej organizácie KSS, iní pracovali v miestnej organizácii ČZM, v aktíve pre občianske záležitosti, vo Výbore žien pri MNV v Spišskej Belej, viedli výcvikové stredisko brancov a rôzne záujmové krúžky. Žiaci a učitelia školy sa v týchto rokoch zúčastňovali na zemiakových brigádach. Všedný život spestrovali početné slávnosti, napríklad oslavy Dňa československej armády v októbri, VOSR v novembri, v predvečer ktorých sa konali obľúbené lampiónové sprievody mestom, zimné slávnosti iskričiek a pionierov v decembri, vo februári sa pripravoval program pri príležitosti osláv Víťazného februára. V marci sa obvykle konala  akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, pionieri a iskričky skladali slávnostný sľub v Belianskych kúpeľoch, v máji sa všetci tešili na oslavy 1. mája a Dňa víťazstva - 9. mája, súčasťou ktorých bolo aj kladenie vencov k pomníku padlých hrdinov v Spišskej Belej. 1. júna  prebiehali oslavy Medzinárodného dňa detí. Koncom roka žiaci absolvovali školské výlety po pamätných miestach  bojov za oslobodenie vlasti spod fašizmu a SNP.

   26. mája 1964 navštívil našu školu expert UNESCO dr. Dj. Djelani z Afganistanu, ktorý si pozrel prácu našich pionierskych a zdravotníckych hliadok. 

 V  školskom roku 1968/1969 pri príležitosti 50. výročia založenia Československej republiky žiaci písali listy najvyšším predstaviteľom nášho štátu. V kronike školy je archivovaná odpoveď vtedajšieho prezidenta republiky Ludvika Svobodu. Zaznamenali sa aj pozoruhodné výsledky v športe. Vyvrcholením telovýchovných akcií v okrese bol postup našich žiakov na majstovstvá v ľahkej atletike v Prešove, kde sme  úspešne reprezentovali Popradský okres.  O rok neskôr v školskom roku 1969/1970  naši žiaci  získali 38 prvých miest, 27 druhých a 24 tretích miest.   Veľký podiel na úspechu mali učitelia Andrej Merkovský a Ján Klokoč.

V 70. rokoch sa rozvíjala družba so žiakmi a učiteľmi z českého mesta Ústí nad Orlicí. Obe školy sa  navzájom navštevovali. V školskom roku 1969/1970 bol vzácnym hosťom v tunajšej škole aj Sergej Jelizarovič Sukasjan zo ZSSR, priamy osloboditeľ mesta Spišská Belá.  Pokračovali divadelné aktivity dramatického krúžku uvedením hry Princezná Sedmokráska, ktorou pozdravili žiaci jubilejné výročie vzniku KSČ a 700. výročie udelenia mestských práv Spišskej Belej. Družba sa rozvíjala aj so  Sovietmi. V júni 1972 boli  prvý raz na návšteve učitelia z družobného okresu Iršava v ZSSR.

     15. - 16. júna 1974 na hádzanárskom ihrisku v areáli školy prebiehali MS v hádzanej žiačok. Náš hádzanársky oddiel obsadil 6. miesto. Na celkovej príprave a priebehu MS sa podieľal s. uč. Merkovský.

Pri príležitosti 25. výročia založenia PO SZM divadelný krúžok pod vedením  učiteľky Júlie Porubovičovej zahral divadelnú hru Úbohá Anička a v miestnej kinosále sa  v apríli 1974 konalo slávnostné skupinové zhromaždenie.

     Žiaci sa v roku 1975 zapojili do cvičenia spartakiády pod vedením učiteľov Jána Klokoča a Jozefa Serdahelyho, chlapci patrili k najlepším v okrese, boli aj na celoštátnom vystúpení v Prahe. Ďalšie nácviky spartakiády pokračovali v rokoch 1980 a 1985.

    V druhej polovici 70. rokov sa žiaci školy vedení učiteľom Michalom Kiskom  radi zúčastňovali na žiackych súťažiach v speve Podtatranský slávik, Melódie priateľstva, recitačných a športových súťažiach, olympiádach. Aktívne pracovali v mnohých krúžkoch, pod vedením učiteliek Júlie Porubovičovej,  Helmi Krempaskej,  Margity Krišandovej, Ireny Vaverčákovej a skupinovej vedúcej PO Ľudmily Smrekovej nacvičovali divadelné hry, súťažili v zbere typizovaných fliaš, pomarančových kôrok, papiera.

V 80. rokoch sa naďalej organizovali v ZDŠ populárne súťaže Miss bábika, Podtatranský slávik aj Červená dopravným nehodám, neskôr  Pioniersky semafor. Pokračovalo sa v tradícii Puškinovho pamätníka, pionierskej súťaže Najšikovnejšia iskrička, aktivít v rámci Mesiaca priateľstva, konali sa výchovné koncerty, besedy, napr. s p. Leom Hertzom o útrapách ľudí v koncentračných táboroch, účastníkmi SNP a oslobodzovacích bojov s. Pavlom Tekelom a Jánom Plavcom, spisovateľmi a redaktormi, letné i zimné branné cvičenia. Oslavoval sa MDŽ, sľub pionierov, v januári sa pripravovali podujatia k výročiu oslobodenia mesta Červenou armádou, v októbri ku Dňu československej armády a v novembri k VOSR. Organizoval sa zber železa, papiera a fliaš a na 1. a 8. mája sa v predvečer osláv konali lampiónové sprievody. Rôzne kultúrne a športové podujatia sa pripravovali na Medzinárodný deň detí (MDD)začiatkom júna.

    Pokračovali tiež družobné návštevy so ZDŠ na Trebišovskej ulici v Ústí nad Orlicí. Cez športové aktivity v roku 1988 bol nadviazaný kontakt so školou v Krempachoch v Poľsku. V marci 1989 prišla na návštevu delegácia pedagógov a žiakov z družobnej školy v Zagaťji v ZSSR. V činnosti pokračoval dramatický krúžok vedený  učiteľkami Krišandovou a Irenou Vaverčákovou, neskôr Annou Šoltýsovou a Alicou Sochovou. Obľúbenými boli bábkarský krúžok, ktorý úspešne viedla s. Oľga Šuľová, vychovávateľka v školskej družine a významná osvetová pracovníčka aj spevokol pod vedením  učiteľov Terézie Živickej a Michala Kisku.

V 90. rokoch v dôsledku spoločenských zmien krátkodobo  poklesli záujmové aktivity žiakov, realizovali sa hlavne prostredníctvom Domu detí a mládeže. Po oživení verejného života prebiehala  súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy (obnovený Hviezdoslavov Kubín), organizovala sa aj súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy,  zapájali sme sa do výtvarných súťaží - Vesmír očami detí, Požiarna ochrana očami detí, Moje mesto, športových a vedomostných súťaží v rámci olympiád, napr. matematickej, fyzikálnej či biologickej. V speve pravidelne prebiehala súťaž Beliansky slávik, pracovali tieto záujmové krúžky: Mladý požiarnik - učiteľka Helena Sloviková, volejbalový krúžok -  učiteľ Ján Klokoč, zdravotnícky krúžok - učiteľka Lýdia  Lunterová a  Helena Ferencková.  Opäť sa rozvíjala zdravotnícka výchova pod vedením  pani učiteliek Černickej a Marekovej. Veľmi obľúbenými boli karneval aj fašiangový ples, neskôr Miss a Missiak školy, žiaci sa aktívne zapájali aj do humanitárnej zbierky šatstva a hračiek pre Detský domov v Spišských Hanušovciach. Darilo sa aj zberovým aktivitám, ktoré zabezpečovala pani učiteľa Kurucová,  neskôr jej pomáhala učiteľka Konečná. V ďalších rokoch pri zbere pomáhajú už takmer všetci učitelia  a žiaci školy.  Zber  sa stal významnou environmentálnou akciou školy.

V škole  sa zaviedla funkcia pedagóga voľného času, ktorú zastávala Amália Timočková.

      Niektorí  učitelia tejto školy boli členmi učiteľského spevokolu Tatran - Michal Kiska, Mária Chovanová, Stanislav Pitoniak. Učiteľky Amália Timočková a Helena Ferencková so žiakmi nacvičili divadelnú hru Čertoviny, ktorá mala premiéru v marci 1995, a pre menšie deti predstavenie Matúš a jeho partia v nasledujúcom školskom roku.  V roku 1997 -  4. a  5. októbra sa uskutočnil I. ročník basketbalového turnaja o Beliansku tortu, ktorého organizátorom bol Basketbalový klub pri ZŠ v Spišskej Belej. 

   29. júna 1997 nás navštívila v sprievode manželky primátora Spišskej Belej p. Anny Rothovej prof. Emília Kováčová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, ktorá prejavila na stretnutí s pedagógmi veľký záujem o každodenný život - úspechy, ale aj problémy  školy.

V  školskom roku 1997/1998  získala ZŠ  za športové aktivity v rámci medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia titul Škola roka. 

  Basketbalový klub pri škole získal v roku 1998 na medzinárodnom turnaji v Krakove cenné druhé miesto a na Majstrovstvách Slovenska mladších dievčat v Košiciach 4. miesto. V nasledujúcom školskom roku naše basketbalistky vyhrali Vianočný turnaj v Ružomberku, Novoročný turnaj o pohár prednostky Okresného úradu v Košiciach 1, medzinárodný turnaj v Krakove, dokonca na Majstrovstvách Slovenska v minibasketbale dievčat v kategórii MINI- 5, ktoré sa konali 30. apríla až 2. mája v telocvični našej ZŠ, získali hráčky po náročnom maratóne titul. O mimoriadne úspechy basketbalového klubu sa zaslúžil tréner M. Rusnáčik a jeho asistentka Yveta Tomaľová. Najmä vďaka tomu bola naša škola vyhodnotená ako najlepšia ZŠ Kežmarského okresu na vyhlásení najúspešnejších športovcov za rok 1999 a Silvia Pisarčíková sa stala Talentom roka 1999 Kežmarského okresu. Našim žiakom sa darilo aj v iných oblastiach, napr. v stolnom tenise, recitačných, speváckych a rétorických súťažiach, olympiádach. Výborné výsledky dosiahol aj krúžok mladých požiarnikov.